ICFO jobs & fellowships

Welcome to ICFOjobs

Our job openings site and
online application interface

Please consult openings for further information on available projects and positions, as well as for elegibility, conditions, required application material and deadlines.

We invite displaced researchers and eligible MSc and PhD students, in particular those affected by the ongoing crisis in Ukraine, to apply to the opening listed below that fits best their case. A statement describing clearly the applicant’s situation and eligibility is to be included in the corresponding presentation letter.

Dear applicant,

In the event that you have lost the acknowledging e-mail containing the link providing access to your application, you may retrieve your data by completing the form below.

Please, provide the required data and click on the ‘submit’ button. You will receive an e-mail, containing the link to your application.

In case of any troubles, please contact us at jobs@icfo.eu.

Are you interested in a position or a specific opening at ICFO, browsed our FAQs section, but still have a question you would need us to answer? Would you like to know more about a career at ICFO, or the application process? If so, please do not hesitate to contact us by submitting the form below.

Contents

Job openings

Group Leaders

Post-doctoral Researchers

Group Opening

Staff Scientists

Project Engineers

PhD-fellows

General Call

A rolling call of the ICFO PhD Program, with periodic deadlines, is always open for candidates applying to do a PhD at ICFO.

All candidates will be considered for all available fellowships for which they are eligible. Some specific fellowships are announced through targeted calls. Candidates applying to these calls are also considered for all other fellowships for which they are eligible.

Students may also join ICFO with their own funding or through external fellowships. Interested candidates should apply directly to such programs, and may wish to contact ICFO research groups they might be interested to join.

For further general information on fellowships and specific calls, please contact us at jobs@icfo.eu

Group Opening

Under- and Postgraduate Students

General Call

Internships for Undergraduate & Masters Students - Fall 2023 Program: all applicants will be notified the decision in their case by the end of December 2023, at the latest.

Admin & Technical Engineers

General Call

Anunci de convocatòria de llocs estructurals resultants de la taxa de reposició addicional i de convocatòria de concurs de mèrits per la provisió de llocs de treball de personal laboral fix a l’ICFO.

Group Opening

Annex a l’ANUNCI DE CONVOCATORIA DE CONCURS DE MERITS

Annex a l’ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL FIX DEL INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES CORRESPONENT AL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DERIVAT DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE.

Bases comunes

1. Objecte de la convocatòria
Les presents bases tenen per objecte regular els procés de selecció que es convoca, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, d’acord amb el desplegament del procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre, per a la cobertura, en règim de contracte laboral fix a jornada complerta i amb les condicions laborals que s’estipulen a la normativa vigent i al XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación, aplicable a aquesta entitat, dels llocs de treball de nom, classificació professional i característiques que figuren a l’annex 3.
Qüestió de gènere: en les referències fetes a col·lectius que poden ser constituïts tant per homes com per dones, s’entén que el masculí té valor genèric.
Tota la informació referent a aquesta convocatòria s’anirà publicant a la web d’ofertes de feina i de places disponibles de l’ICFO (https://jobs.icfo.eu/).

Share this opening!

Use the following URL:
https://jobs.icfo.eu/?detail=743

2. Requisits de participació
Per ser admeses en el procés selectiu les persones aspirants han de complir els requisits generals i específics que es determinen tot seguit. Aquests requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir fins a la data de la formalització per escrit dels contractes de treball:

2.1 Requisits generals:
a) Nacionalitat: Ser ciutadà espanyol o, ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d’una persona espanyola o nacional d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret així com els seus descendents o els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents.
A més dels estrangers a què fan referència els paràgrafs anteriors, també poden participar els estrangers amb residència legal a Espanya.
b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Habilitació: No haver estat separat mitjançant procediment disciplinari d’aquesta entitat o de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a càrrecs, ocupació o càrrec públic per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat.
En el cas dels nacionals d’altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l’exercici de les funcions pròpies dels llocs de treball convocats.
e) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat previstos a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i a la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.2. Requisits específics:
a) Titulació: estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol acadèmic requerit, en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds, indicat per el lloc de treball en l’Annex 3, sens perjudici que si una persona aspirant amb vinculació temporal roman en actiu en virtut d’una altra titulació acadèmica exigida en el moment d’inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.
b) Aquells que s’estableixen en l’Annex 3 per cada lloc de treball.

2.3. Coneixement de llengua:
a) Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell exigit (o superior) o la formació que convalida aquest nivell. Les acreditacions i convalidacions seran:
I.- Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol que correspon després de l’any 1992. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d’Ordenació d’ Innovació Educativa.
II.- La documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). (http://www.gencat.cat/llengua/certificats). Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
b) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir l’acreditació de coneixements de llengua castellana del nivell exigit (o superior) amb un dels següents documents:
i) Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.
ii) Diploma d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
iii) Certificat expedit per les escoles oficials d’idiomes.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.
Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola ni d’un país que tingui com a llengua oficial el castellà, han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana amb nivell C1. En cas que no es pugui acreditar el nivell, es preveu la realització d’una prova de llengua castellana de caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a. Aquesta prova consistirà en un exercici de comprensió oral i un altre de caràcter escrit equivalent al nivell requerit

2.4. Condició de personal laboral fix:
No tenir la condició de personal laboral fix de l’ICFO en la mateixa classificació professional exigida pel lloc de treball respecte de la qual se sol·licita la participació, ni d’una classificació professional a un altre entitat del sector públic o d’una altra administració pública amb funcions assimilades a les de la classificació professional requerida pel lloc de treball respecte de la qual se sol·licita participar.
En el cas que, en virtut de la superació d’un altre procés de selecció vigent, una persona aspirant adquireixi la condició de personal laboral fix en els termes del paràgraf anterior, quedarà exclosa del procés de selecció corresponent i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

3. Procediment de sol·licitud

3.1. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds:
La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascun dels llocs de treball objecte de convocatòria que consten en els Annexos 3 i següents de la present Resolució. A aquest efecte, les persones que desitgin participar en aquests processos de selecció en relació amb més d’un lloc de treball hauran d’efectuar una sol·licitud per cadascun d’elles.
Per tal de participar en el procés selectiu caldrà emplenar el formulari de sol·licitud de participació en el procés segons allò que s’indica al web https://jobs.icfo.eu/.
En el cas de presentar la sol·licitud de forma presencial o mitjançant les altres formes previstes a l’article 16.4 de la LPACAP, s’haurà de presentar instància normalitzada de sol·licitud de participació en la convocatòria, que es podrà obtenir a ICFO i que haurà de contenir indicació expressa de la convocatòria i manifestar, si escau, el compliment de tots els requisits de participació. En cas d’utilitzar el sistema previst de correu postal, és imprescindible enviar, dins del termini de presentació de les sol·licituds, un correu electrònic a l’adreça jobs@icfo.eu, indicant que s’ha presentat la sol·licitud i còpia del document acreditatiu de l’enviament.
Les consultes sobre aquestes sol·licituds i el seu funcionament es poden fer a través del correu electrònic jobs@icfo.eu.
Per la presentació de sol·licituds es disposarà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria. En aquest termini, els aspirants hauran de presentar la sol·licitud i la documentació requerida en els termes que estableixen aquestes bases.
Les dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic declarades per la persona participant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides als efectes de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat, així com la comunicació corresponent a l’òrgan convocant de qualsevol canvi en aquestes dades.
A l’efecte d’admissió a aquesta convocatòria, es tindran en compte les dades que les persones participants facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.

3.2. Documentació que cal presentar:
La documentació sol·licitada, s’haurà de presentar en format pdf i serà la següent:
a) Fotocopia del DNI, NIE o passaport en vigor.
b) Fotocopia o certificat de la titulació requerida.
La presentació per part de la persona interessada d’un títol diferent al previst explícitament en la base 4.1.e), però que es consideri equivalent, s’ha d’acompanyar de la corresponent justificació de l’equivalència, d’acord amb el que preveu l’article 4 de l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
c) Documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell C1 de coneixement de llengua catalana
d) Documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell C1 de coneixements de llengua castellana, en el cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni d’un país que tingui com a llengua oficial el castellà
e) Els mèrits avaluables en la fase de concurs que s’han indicat en aquestes bases.
Els mèrits relacionats es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin, en moment de presentació de la sol·licitud.
En relació a la prestació de serveis s’han de tenir en compte les següents especificacions:
f.1) La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i ens instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret, en dies, de prestació dels serveis d’acord amb el model que figura a l’Annex 2 d’aquestes bases.
f.2) La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i l’aprofitament, si escau.
L’acreditació dels documents originals o de fotocòpies confrontades es realitzarà un cop finalitzat el procés i amb caràcter previ a l’assignació de les places en el moment que determini el Tribunals de selecció.
No obstant, des de la Unitat de Recursos Humans es podrà demanar a la persona seleccionada la documentació original. En cas que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

3.3. Documentació que no s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:
No caldrà adjuntar documentació acreditativa de la identitat, els requisits de titulació exigits, els serveis prestats, la certificació de llengües ni, en general, els documents que ja estiguin en els arxius de l’entitat que farà el còmput d’ofici dels mèrits al·legats a la instància normalitzada de la sol·licitud de participació que és, sempre, obligatòria.

3.4. Consentiment al tractament de dades personals:
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dona el seu consentiment a la recollida i al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent
Així mateix, amb la sol·licitud, les persones aspirants declaren responsablement que no estan incloses en cap dels supòsits d’incompatibilitat que determina la legislació vigent, o bé que sol·licitaran l’autorització de compatibilitat.
Les persones aspirants també declaren responsablement amb la sol·licitud que tenen la capacitat funcional per acomplir les tasques pròpies de la plaça convocada, i que no estan separades del servei de cap Administració pública ni inhabilitades per ocupar càrrecs i desenvolupar funcions públiques.
ICFO és l’entitat responsable del tractament de les dades personals dels aspirants. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de valorar la seva candidatura per vacants presents o futures, gestionar el seu procés de selecció com a personal laboral en la nostra organització, així com per al compliment de les nostres obligacions legals.
Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a ICFO, Avda. Carl Friedrich Gauss, n. 3 de Castelldefels (08860), o bé enviant un correu electrònic a icfojobs@icfo.eu.
Si desitgen més informació detallada sobre el tractament de les seves dades, poden consultar la pàgina web: www.icfo.eu.

3.5. Adaptació per les persones amb Discapacitat:
Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%, tenen dret a l’adaptació, si és necessària i l’han de realitzar, de la prova acreditativa del requisit de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana, així com del lloc de treball adjudicat, amb les condicions que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i les que s’especifiquen a continuació.
Per a obtenir l’adaptació de la prova esmentada i/o del lloc de treball, cal disposar d’un dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials o de l’òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès amb ocasió d’aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions de la categoria professional laboral respecte de la qual ha sol·licitat la participació, i que informi, si procedeix, sobre les adaptacions necessàries per realitzar la prova i/o sobre la necessitat d’adaptar el lloc de treball.

4. Admissió d’aspirants
Únicament es tindran en compte les dades que els aspirants facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes dades.
Només seran admesos els aspirants que acreditin tots i cadascun dels requisits generals i específics, establerts per a cada lloc de treball . Els requisits hauran d’acreditar-se en el moment de la publicació de la convocatòria, i mantenir-los fins el moment de la contractació laboral.

4.1. Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos:
En un màxim de 30 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà a la web de https://jobs.icfo.eu/ la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria indicant, quan sigui el cas, els motius d’exclusió.
En aquesta llista s’indicarà les persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de les llengües catalana i castellana. També es determinarà la data, l’hora i el lloc de realització de la prova de català i castellà.

4.2. Esmenes a la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos:
Els aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial, o per complementar la documentació que es requereix a la convocatòria.
Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional i no esmenin dins d’aquest termini el defecte, sempre que els hi sigui imputable a ells i que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.
Si en aquest termini no s’ha produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser automàticament definitiva, sense necessitat de nova publicació.

4.3. Llista definitiva d’aspirants admesos:.
En cas que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions o esmenes, a partir de 15 dies hàbils després de finalitzar el termini d’esmenes i reclamacions o al·legacions es publicarà a la web la llista definitiva d’aspirants admesos.
No obstant això, la publicació referida podrà ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d’acord amb l’article 40 de la LPAC.
Transcorregut aquest període sense que s’hagi dictat resolució, les reclamacions, les al·legacions o esmenes s’entendran desestimades.
Es podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan es cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.
El fet de figurar en la llista definitiva de candidatures admeses i excloses no implica el reconeixement de la possessió de tots els requisits exigits per a la contractació, el compliment íntegre dels quals, sota la seva responsabilitat, hauran d’acreditar les persones aspirants d’acord amb la forma que s’indica en aquestes bases abans de la contractació com personal laboral fix.
Qualsevol incompliment dels requisits establerts per aquestes bases i per la resta de normativa d’aplicació donarà lloc a la impossibilitat de la contractació, essent declarades les persones afectades excloses del procés selectiu.
Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment d’ofici o a petició de la persona interessada.

4.4. Notificació:
Amb la publicació de les resolucions indicades i l’exposició de les llistes corresponents es considerarà realitzada l’oportuna notificació a les persones interessades
La identificació de les persones aspirants admeses i excloses, les admeses en cada prova del procés i les finalment seleccionades es farà mitjançant la publicació del nom i cognoms i els quatre números del DNI, NIE o passaport, escollits aleatòriament, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

5. Òrgan i Procediment de Selecció
El sistema de selecció és de concurs de mèrits i s’articula en torn lliure.

5.1. Tribunal de Selecció:
a) Composició. El Tribunal de selecció de la convocatòria tindrà la composició següent:
• President: Maria Dolors Mateu Martínez (Suplent: Laia Miralles Puig)
• Vocal 1: Laia Miralles Puig (Suplent: Ángel Sandoval Álvarez)
• Vocal 2: Ángel Sandoval Álvarez (Suplent: Elena Nolla Sabater), en funcions de secretari/a
b) Assessors i col·laboradors. El Tribunal de selecció podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis de comprovació del nivell lingüístic, els quals es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.
En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar posteriorment a l’òrgan de selecció els resultats de la prova o proves.
c) Abstenció i recusació. Els membres dels Tribunals de selecció hauran d’abstenir-se de formar-ne part i caldrà que ho notifiquin quan es trobin en alguna de les circumstàncies previstes legalment a l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, els aspirants podran recusar els membres del Tribunal de selecció quan concorrin les circumstàncies previstes.
d) Actuacions dels Tribunals de selecció. Els Tribunals de selecció hauran d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que se celebrin.
L’òrgan de selecció no es podrà constituir, ni actuar sense la presència de la majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que les substitueixin
Els Tribunals de selecció podran requerir en qualsevol moment als aspirants l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.
Qualsevol notificació individual del Tribunal a les persones aspirants es farà mitjançant notificació electrònica.
Els Tribunals de selecció decidiran sobre les peticions d’adaptacions de les proves que efectuïn les persones amb discapacitat. Amb aquesta finalitat, podran efectuar els tràmits oportuns per obtenir la informació que considerin necessària en relació amb les adaptacions sol·licitades.
Els Tribunals de selecció adoptaran les mesures necessàries per garantir que les proves de coneixement de llengües, siguin corregits sense que es conegui la identitat dels aspirants que hi participen. Així mateix, no corregiran les proves d’aquells opositors on figuri el nom, marques o signes que permetin conèixer la seva identitat.
Els Tribunals de selecció resoldran tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos i per adoptar els acords necessaris per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
Els Tribunals de selecció poden proposar a l’òrgan convocant l’exclusió del procés selectiu de qualsevol participant que tingui alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’igualtat i equitat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.
e) Custòdia de la documentació. Tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada pel/per la secretari/a del Tribunal de selecció i no se’n podrà disposar fora d’aquest àmbit.
f) Seu del Tribunal de selecció. Als efectes de comunicacions i altres incidències, el Tribunal de selecció té la seu a l’Avda. Carl Friedrich Gauss, num. 3, 08860 Castelldefels (Barcelona).
g) Situacions especials: Les aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització d’alguna de les proves lingüístiques amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de la seva realització, en el termini de tres dies hàbils següents al part, poden sol·licitar, adjuntant el justificant mèdic corresponent, l’ajornament de la prova. El Tribunal ha de fixar la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament no menyscabi els drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova s’ha de realitzar abans de la publicació de les puntuacions definitives de la prova a la que no han pogut assistir.
Les aspirants amb fills lactants poden comunicar al Tribunal, abans de l’inici de la prova, la necessitat d’interrompre-la durant el temps imprescindible per l’alletament. Podran exercir aquest dret en un espai habilitat a l’efecte i el temps que hi romanguin s’afegirà al temps establert per a la realització de la prova.
h) Reunions i Actes del Tribunal: De totes les sessions de l’òrgan de selecció se n’estendrà l’acta corresponent.
D’acord amb l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el Tribunal es podrà constituir, podrà convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància
En les sessions que es realitzin a distància, els membres del Tribunal poden estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics (considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals) la seva identitat o la de les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

5.2. Procediment de selecció:
El sistema selectiu que regeix els processos de selecció convocats per la present Resolució és el de concurs de mèrits, amb subjecció als principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d’acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d’aquelles persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l’acreditació del compliment d’aquests requisits de participació, d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.


Fase 1.- Coneixements de llengua catalana i castellana
Aquesta fase consistirà en l’acreditació de coneixements de llengua catalana i castellana i es convocarà únicament a aquelles persones que hagin superat els exercicis anteriors i no hagin acreditat aquests coneixements fins el moment de la publicació de la convocatòria.
a) Llengua catalana
Aquesta prova consistirà en l’acreditació de coneixements de la llengua catalana equivalents al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per aquells candidats que no hagin acreditat documentalment estar en possessió del certificat del nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d’acord amb allò que preveu la base 2.3. Aquesta acreditació, si no s’ha aportat en el moment de presentació de la sol·licitud, es podrà presentar fins al moment de realització de la prova.
La qualificació serà d’Apte/a o No Apte/a. Les persones aspirants que siguin declarades no aptes quedaran eliminades del procés de selecció.
Consisteix a realitzar, davant de l’Òrgan Tècnic de Selecció i, si escau, dels assessors especialistes designats, un exercici que consta de dues parts.
Primera part. S’hi avalua el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
Segona part. S’hi avalua l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.
El temps per realitzar-la és d’1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.
Per ser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.
b) Llengua castellana
Aquesta prova consistirà en l’acreditació de coneixements de llengua castellana tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Aquesta prova serà obligatòria per als aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola ni d’un país que tingui com a llengua oficial el castellà i contindrà exercicis de comprensió lectora, de comprensió oral i d’expressió oral. Tanmateix, queden exemptes d’efectuar la prova les persones aspirants que acreditin documentalment disposar de certificat conforme han cursat els estudis de primària, secundària i/o el batxillerat a l’estat espanyol; el diploma superior d’espanyol com a llengua estrangera, que estableix el Reial decret 862/1988, del 20 de juliol, modificat pel Reial decret 1/1992, de 10 de gener, o la certificació acadèmica que acrediti que han superat totes les proves dirigides a obtenir-lo o el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
La qualificació de la prova serà d’Apte/a o No Apte/a. Les persones aspirants que siguin declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu.
Consisteix a realitzar, davant de l’Òrgan Tècnic de Selecció i, si escau, dels assessors especialistes designats, un exercici que consta de dues parts.
Primera part: s’hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d’una carta formal d’un mínim de 100 paraules, la redacció d’una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització d’exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs convocats.
Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa guiada.
El temps per a la realització no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.
Per ser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 60%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.
L’òrgan de selecció determinarà l’ordre de realització de les proves i la seva convocatòria per raons d’agilitat en el procés. En cas que més d’una prova es realitzin en la mateixa convocatòria, no es corregiran aquelles realitzades per persones que no hagin superat l’exercici anterior.
L’ordre d’actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no es puguin fer conjuntament es farà per ordre ascendent de DNI.
En aquelles proves que ho requereixin, es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran definitivament excloses del procés selectiu.
Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves amb DNI original o altre document oficial i original acreditatiu de la seva identitat. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant d’aquella prova i del procediment selectiu.
L’òrgan de selecció adaptarà o adequarà el temps i/o els mitjans materials per a la realització dels exercicis de les persones aspirants amb discapacitat, de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte la resta d’aspirants, sempre que així ho hagi indicat en la sol·licitud per prendre part en la convocatòria i s’hagi acreditat la seva necessitat mitjançant certificat emès per l’equip oficial de valoració
Amb posterioritat a la seva realització, el Tribunal publicarà l’Acord relatiu al resultat de la prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana.
Fase 2.- Concurs de mèrits:
Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones participants que hagin superat o estiguin exemptes de la fase anterior.
Únicament es valoraran els mèrits que s’indiquen a continuació que s’hagin assolit fins a la data de publicació de la convocatòria.
La qualificació d’aquesta fase es determinarà sumant les puntuacions obtingudes per la persona aspirant per cadascun dels mèrits i capacitats acreditats, essent 100 la puntuació màxima assolible d’acord amb els criteris següents
a) Serveis prestats:
Es valoren els serveis prestats fins a un màxim de 60 punts, d’acord amb la distribució següent:
a.1) Serveis prestats, amb caràcter temporal, en el mateix lloc de treball o en un lloc de treball de funcions i classificació professional assimilades, a l’entitat ICFO, respecte de la qual se sol·licita la participació, d’acord amb la distribució següent:
- Fins a l’any 2006: 0,166 punts per mes complet.
- De l’1/1/2007 al 31/12/2015: 0,333 per mes complet.
- De l’1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,666 per mes complet.
a.2) Serveis prestats, amb caràcter temporal, en un lloc de treball de funcions i classificació professional assimilades, en un altre entitat del sector públic o una administració pública, respecte de la qual se sol·licita la participació, d’acord amb la distribució següent:
- Fins a l’any 2006: 0,055 punts per mes complet.
- De l’1/1/2007 al 31/12/2015: 0,111 per mes complet.
- De l’1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,222 per mes complet.
En els apartats a) i b), en relació amb la prestació de serveis en dies, es computarà com un mes complet 30 dies naturals.
En cas que la dedicació no sigui del 100%, la puntuació obtinguda pel temps treballat amb aquesta dedicació es puntuarà proporcionalment.
Respecte als serveis prestats que constin en el Registre general de personal de l’entitat convocat, la comprovació es farà d’ofici pel Tribunal.
Respecte a la resta de serveis prestats a l’àmbit públic s’efectuarà mitjançant el certificat emès per l’òrgan competent en matèria de personal i degudament signat d’acord amb el Model de l’Annex 2.

b) Superació sense plaça de processos selectius d’accés
Es valora haver superat un procés selectiu, sense haver obtingut plaça, a l’entitat ICFO en la darrera convocatòria finalitzada per accedir a un lloc de treball de funcions i classificació professional assimilades, respecte de la qual se sol·licita la participació amb 24 punts.
Es comprovarà d’ofici, a partir de la informació de la base de dades de convocatòries de l’entitat.
c) Per formació complementària (fins a 16 punts)
c.1) Per estar en possessió de titulacions superiors i addicionals a l’exigida com a requisit de participació a la convocatòria.
c.1.a) Per estar en possessió d’una titulació universitària (llicenciatures i graus) diferent a l’exigida, vinculada directament amb el lloc de treball: 16 punts.
c.1.b) Per estar en possessió d’una titulació no universitària addicional, vinculada directament amb el lloc de treball: 10 punts.
c.2) Per nivell de català superior a l’exigit: 5 punts.
c.3) Per acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o equivalent:
- Nivell bàsic: 2 punts.
- Nivell mitjà: 4 punts
- Nivell avançat: 6 punts.
Només es valorarà el nivell superior acreditat.
c.4) Per altres cursos, seminaris i/o jornades amb relació directa amb el lloc de treball a proveir, d’acord amb l’escala següent:
- Fins a 30 hores acumulades: 3 punts.
- De 31 a 90 hores acumulades: 5 punt.
- De 91 a 150 hores acumulades: 100 punts.
- De 151 en endavant: 16 punts.
En cas que no s’acrediti el nombre d’hores lectives d’algun curs, seminari o jornada, s’entendrà que la seva durada és de 10 hores.
Sens perjudici del previst en els apartats anteriors d’aquesta base comuna, s’han tenir en compte les especificitats previstes, si escau, en les bases específiques contingudes en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

6. Adjudicació provisional

Un cop finalitzat el concurs de mèrits es publicarà a la web de https://jobs.icfo.eu/ la llista provisional dels aspirants seleccionats i les puntuacions obtingudes.
En cas d’empat en la puntuació dels mèrits a valorar, l’ordre de puntuació s’establirà a favor de la persona aspirant que es trobi en la situació administrativa de servei actiu o situació assimilada a l’entitat ICFO-Institut de Ciències Fotòniques en el moment de la publicació de la present convocatòria. A aquests efectes, es consideren situacions assimilades a la de servei actiu les següents: Excedències derivades de mesures de conciliació de la vida personal; Excedència per raó de violència terrorista; Excedència forçosa; Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa convencional i que tinguin els mateixos efectes jurídics.
Si persisteix l’empat, s’aplicaran els criteris de desempat següents:
a) Major puntuació per prestació de serveis a l’apartat a1)
b) En cas d’empat, major puntuació a l’apartat c)
En cas de persistir l’empat, el Tribunal determinarà, mitjançant sorteig a l’atzar, com queden ordenades les persones empatades.
Els aspirants disposaran d’un termini de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la valoració esmentada per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

7. Adjudicació definitiva
El Tribunal de Selecció, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració de la puntuació total del concurs.
En cap cas el Tribunal no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre de persones aspirants que excedeixi el nombre de places convocades.
Els aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta en el procés selectiu, amb el límit del número de places convocades, seran proposats pel Tribunal de Selecció per ser contractat amb un contracte indefinit com personal laboral fix pels llocs de treball objecte de la convocatòria.
A les persones aspirants proposades per a contractació com a personal laboral fix i en relació amb les quals ja estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, si ja tenen la condició de laborals temporals a l’entitat, amb la mateixa classificació professional respecte de la qual han estat proposades per a contractació com a personal laboral fix, se les adjudicarà directament el lloc que ocupen en règim de temporalitat.
En la resta de casos, si existeix concurrència de llocs a adjudicar, l’adjudicació es farà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.
Realitzades les actuacions d’adjudicació, es dictarà resolució amb la relació de les persones que han superat el procés de selecció corresponent i el lloc de treball adjudicat, la qual es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Dins del termini màxim d’un mes a comptar des de la publicació de la referida resolució, es procedirà a la formalització per escrit del contracte de treball com a personal laboral fix per les persones sense contractació formal prèvia en aquesta condició.

8. Acreditació dels requisits i contractació

8.1. Acreditació dels requisits:
L’aspirant seleccionat haurà de presentar a ICFO, dins del termini dels 20 dies hàbils comptats des de la data de publicació de l’adjudicació, la documentació següent, en cas que no obrin ja en poder de l’entitat:
a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o del document oficial acreditatiu de la personalitat si no es troben ja en poder de l’entitat. També haurà de presentar el número d’identificació fiscal, quan aquest no consti al document anterior.
b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en el cas que l’aspirant no tinguin la nacionalitat espanyola si no es troben ja en poder de l’entitat.
L’aspirant que es trobi inclòs en algun dels supòsits que preveu el punt 2.a) de les bases d’aquesta convocatòria ha de presentar la documentació corresponent expedida per les autoritats competents que acrediti, respecte del nacional de l’estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, el seu vincle de parentiu, el fet de viure-hi a càrrec pel que fa als descendents majors de vint-i-un anys, així com una declaració jurada o promesa, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.
c) Fotocòpia confrontada dels títols que es requereixen per cada lloc de treball i fotocòpia confrontada dels mèrits al·legats si no es troben ja en poder de l’entitat.
d) Fotocòpia confrontada dels documents que acreditin o convalidin els nivells de català i castellà requerits si no es troben ja en poder de l’entitat

8.2. Renúncia de l’aspirant:
L’aspirant pot renunciar, abans de la seva contractació, a cobrir la vacant.
Per tal d’assegurar la cobertura del lloc de treball l’òrgan convocant podrà requerir del Tribunal de Selecció la relació complementària dels aspirants que segueixin als proposats, per a la seva possible contractació com personal laboral fix.

8.3. Incompliment dels requisits. Exclusió de l’aspirant:
L’aspirant proposat que no presenti la documentació requerida i el que no compleixi les condicions i els requisits exigits, no podrà ser contractat, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en cas de falsedat.
Si l’aspirant proposat fos declarat exclòs del procés selectiu, el Tribunal de Selecció formularà una nova proposta, incloent, si escau, el següent o següents aspirants que hagin superat el procés selectiu amb la puntuació més alta.

8.4. Contractació:
ICFO-Institut de Ciències Fotòniques contractarà, com a personal laboral fix a les persones que siguin proposades pel Tribunal de Selecció una vegada efectuada l’assignació de llocs de treball, si és el cas i amb el límit de les places objecte de la convocatòria.
La contractació es referirà a la classificació i demés condicions contractuals a l’empara del que estableixen l’Estatut dels Treballadors i el Conveni Col·lectiu d’aplicació. El contracte inclourà els preceptius períodes de prova, excepte per als treballadors que anteriorment hagin ocupat un lloc de treball de la mateixa classificació professional a l’entitat.
En cas que la persona ja estigui contractada per l’entitat es farà la regularització, si s’escau, davant de la TGSS i/o altres organismes públics.
En el cas de persones que no tinguin contracte en vigor amb l’entitat, la nova contractació estarà subjecte al període de prova establert convencional o legalment.

9. Règim d’impugnacions i al·legacions
Contra els resultats definitius del Tribunal de Selecció, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació davant del ICFO-Institut de Ciències Fotòniques o directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació.
Contra els actes de tràmit del Tribunal de Selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació a la web.
Contra els actes de tràmit del Tribunal de Selecció no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.


ANNEX 2.

Model de certificació de serveis prestats en altres administracions públiques o entitats del sector públic.
A l’efecte del còmput del mèrit de serveis prestats en altres administracions públiques o entitats del sector públic, que no constin en el Registre General de Personal de l’entitat, les persones aspirants els han d’acreditar mitjançant l’aportació de certificat emès en el formulari normalitzat següent:
Certificat de serveis prestats com a personal laboral temporal en altres administracions públiques
Dades de l’administració pública i de l’òrgan competent que expedeix el certificat
- Administració pública o entitat sector públic
- Nom i cognoms de la persona que signa:
- Càrrec:
- Si actua per delegació, indiqueu el butlletí oficial on s’ha publicat la delegació:
BOE
DOGC
BOP
Núm. Data (dd/mm/aaaa)
Certifico l’exactitud de les dades següents, que concorden amb els antecedents que consten en aquesta administració pública o entitat del sector públic:
Dades personals i professionals de la persona que ha sol·licitat el certificat
Nom i cognoms: NIF/NIE:
Categoria professional laboral
Grup i/o subgrup de titulació
Data inici prestació serveis
Data final prestació serveis
Nombre mesos/dies serveis prestats
Jornada complerta o parcial (especificant períodes temporals i percentuals de dedicació temporal):
Descripció de les funcions desenvolupades, amb referència a la norma funcional, en cada cas:
I, perquè així consti, a l’efecte de la valoració en la convocatòria especificada, signo aquest certificat.
Signatura de l’òrgan competent
[Indicar lloc i data en cas de signatura no electrònica]


ANNEX 3: Bases específiques


Nom del lloc de treball: Biolab Technician
1. Grup o Categoria: ESPECIALISTA
2. Jornada: Completa
3. Sou brut anual: Sou base ESPECIALISTA (30.078€) + Complement específic per perfils amb alt nivell científic.
4. Centre de treball. ICFO
5. Missió del lloc:
Dur a terme tasques tècniques i de gestió del Laboratori de Biologia per assegurar la seva organització, manteniment i bon funcionament atenent als principis d’eficiència i dur a terme protocols i processos en l’àmbit de la biologia necessaris pels projectes de recerca que desenvolupen a ICFO garantint la seguretat en els processos i reportant al cap del Laboratori de Biologia de l’ICFO.
6. Tasques del lloc:
a) Tasques tècniques i de gestió: gestionar l’organització, el funcionament i el manteniment diari del laboratori de Biologia i de les zones comuns que formen part d’aquest. Entre d’altres, gestionar inventari de mostres biològiques; processos de compra i manteniment de productes, equipament i instrumentació; organització i servei del rebuig químic i biològic; formació als usuaris del laboratori; desenvolupament, implementació i vigilància per assegurar la correcta manipulació i rebuig dels residus biològics i químics generats al laboratori.
b) Tasques tècniques en projectes de recerca: dur a terme protocols i processos necessaris pels diversos projectes de recerca que es desenvolupen a ICFO, entre d’altres, protocols de cultiu i manteniment de línies cel·lulars de mamífers, microorganismes i altres organismes model; procediments de manteniment i recerca bàsica amb organismes vius; suport en les tasques relacionades amb la preparació de medis de cultius i altres reactius; protocols rutinaris de bioquímica i biologia molecular clàssics i d’última generació; preparació de mostres per microscòpia òptica d’alta resolució i nanoscòpia; tasques relacionades amb el cultiu i utilització de C.elegans i altres organismes model.

7. Requeriments específics:
a) Titulació exigida: Doctorat en Biologia.
b) Nivell de llengua catalana: C1
c) Nivell de llengua anglesa: equivalent a nivell C1.
d) Formació addicional requerida:
• Formació en l’àmbit de la Microscopia i el Processament d’imatge.
e) Mèrits específics a valorar:
• Participació en publicacions científiques internacionals de l’àmbit del lloc de treball.
• Presentacions en congressos científics internacionals de l’àmbit del lloc de treball.
• Experiència prèvia en experimentació in vivo.
• Experiència prèvia en tècniques moleculars i cel·lulars.


30th of January, 2023

Identify your interests

As your career goals and research interests are an integral part of the selection procedure itself, apart from the ICFOjobs site, we encourage you to browse ICFO’s corporate website to learn more about ICFO’s research activities and to identify the projects and/or areas that best match your background. We also recommend that you visit Careers @ ICFO. A clear indication of your interests and goals in your presentation letter will help us in reviewing your candidacy.

Did you identify an opening meeting your interest and career goals? Then, we are looking forward to your application!

Should there be no opening matching your interest or background, please contact us at jobs@icfo.eu or directly contact with the relevant ICFO Group Leaders or Unit Heads to explore potential future possibilities in their fields.

The application process

If you have identified an opening matching your interests, please read carefully the information about requirements, conditions and necessary application material and start the application process. Candidatures should be submitted online via ICFOjobs, our online application interface, in a 2-step procedure:

 1. Registration:
  The button ‘Apply to this opening’ takes you to the online application form, gathering your personal data for identification purposes. Once submitted, you will receive a link by e-mail, which you must follow in order to continue the application process.
 2. Application:
  In this second step of the process you will be asked to provide further details and the necessary application material, as well as, in some of the openings, to indicate potential referees. All enclosed documentation must be in PDF format or plain text.

Once the application form is complete and the relevant material has been uploaded, submit your candidature by clicking on the ‘apply’ button. Candidates will receive an automatic reply acknowledging submission including a reference number for further enquiries or updates (within deadline).

By submitting an application, you grant ICFO permission to use the provided data for the recruiting process. (See Data Protection Policy.)

The review process

Applications will first be reviewed to assure that they meet the requirements and conditions as indicated in the job opening. Candidatures will then be evaluated by the corresponding Selection Committee according to the selection criteria of each opening. ICFO is an equal opportunity employer. Candidates are selected exclusively on merit and potential on the basis of submitted application material. No restrictions related to disabilities, citizenship or gender apply to ICFO positions. ICFO abides by the principles of openness, efficiency, transparency, supportiveness, and international comparability as stated in the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

ICFO will notify candidates who are selected to pass to the next stage in the review process. Candidates who do not pass the first step of the review process will be notified of the outcome of their application at this time.

When requested, reference letters play an important role in supporting the candidate in the review process. Unless the call applied for indicate specific requirements in that sense, referees will be automatically contacted by ICFO requesting them to complete a standardized evaluation form and submit a letter of support for the candidates. Candidates should by no means submit a reference letter in support of their own candidature on behalf of their referees. The members of the selection committee will have access to reference letters.

On-site or online interviews (aiming at discussing the candidate’s suitability, project contents, hiring conditions and legal matters, etc.) with the Selection committee may be scheduled.

Notification of results

All candidates will be notified of the outcome of their application. Possible results are:

 1. Rejection:
  The Selection Committee reaches the conclusion that the background of other candidate(s) appears to be more suitable for the position.
 2. Waiting list:
  Candidate(s) may be placed on a waiting list based on the shortlist proposed by the Selection Committee. Candidate(s) on this list may receive an offer in the event that the top-candidate does not accept the position. Waiting list candidates will receive a final decision as soon as the top-candidate confirms acceptance.
 3. Acceptance / offer:
  ICFO extends an official offer, asking the selected candidate for formal confirmation of acceptance.

The selection process is completed as soon as the candidate confirms acceptance of the offered position and a tentative starting date has been agreed.

After acceptance @ ICFO

Staff of the ICFO Human Resources and Education Unit will assist new ICFO members with the following procedures:

 • Support with administrative and legal matters related to arriving and settling in, including immigration formalities (Visa application process, etc.) and personal assistance in relocation.
 • Particularly for PhD-students: Information and advice on the necessary academic documentation to be gathered and submitted for enrollment in the PhD in Photonics program, including information about how to legalize previous studies (e.g. BSc, MSc, etc.) whenever necessary, as well as registration to the doctorate program and academic planning.

ICFO’s applicant database

The applicant database and all applications received through ICFOjobs, are managed by the staff of ICFO’s Human Resources and Education Unit. All information is handled with due confidentiality and solely for the purpose mentioned, and will be made available to the members of the Selection Committee in so far as they are necessary for the management of the process.

As indicated through the application process, other relevant information is also gathered for statistical purposes or in order to verify the eligibility requirements indicated in the corresponding call.

Do I have to submit my application exclusively online or may I also submit a hard copy?

ICFO only accepts applications submitted online via the ICFOjobs interface. As an exception, and only in case of force-majeure problems with electronic submission, candidates may submit their application in hard copy within the deadline.

Is it possible to apply for more than one opening? May I apply even if I have been considered for an ICFO opening in the past (i.e., re-application)?

Yes.

Do I receive a confirmation acknowledging reception of my application?

Yes.

Is it possible to update my personal data or application material? Likewise, will I be able to delete my application (and therefore all personal data)?

In the first step of application, through the online application form, you will have to provide your personal data including your contact e-mail. Once submitted, you will receive an acknowledging e-mail, containing a link which you have to follow in order to continue with the procedure (submission of application material, etc.). Via the link you receive by e-mail, you will also be able to update your data and application material (within the established deadlines) or even to withdraw your application.

In case of questions - whom shall I contact for help in submitting my application?

Please contact the recruiting staff of ICFO’s Human Resources at jobs@icfo.eu.

Particularly for PhD- and Postdoctoral openings: Is it possible to apply even if I have not yet finished the minimum academic qualification required?

Yes, unless the call explicitly indicates otherwise, but please indicate this clearly in your presentation letter. In general, candidates should hold an internationally-recognized degree or evidence of its completion before the prospective starting date.

Applications need to be supported by reference letters. How should these be submitted?

For exact details on how to proceed with reference letters, please check the specific opening you are applying for. In general, you will be requested to indicate name, institution, contact data, and relationship in the last part of the online application form. Depending on the opening, referees will be automatically contacted by ICFO requesting them to complete a standardized evaluation form and submit a letter of support for the candidates. Candidates should by no means submit a reference letter in support of their own candidature on behalf of their referees.

Submission of academic transcripts and degrees?

The required documentation to be submitted for application is indicated in the ‘application process’ of each opening. In general, ICFO will ask that you provide a copy of your most recent academic degree certificate. Additionally, and particularly for fellowships and internship positions, ICFO will also need you to submit scanned copies of your academic transcripts (current and previous studies). The academic transcripts contain the list of courses, including the credits and marks obtained. Provisional degree certificates are generally accepted by ICFO.

The application form requires the indication of my GPA – what shall I indicate?

GPA stands for Grade Point Average. Apart from other criteria, selection for ICFO positions, above all for fellowships and internships, is measured in terms of the academic performance. In this regard, ICFO needs an indication of the average of your final overall grade obtained in your studies (stated in your transcripts), the minimum grade required to pass in your university and the maximum grade that can be achieved or the overall qualification obtained in your PhD-studies (for applicants with a PhD-degree).

Retrieve your application

Contact

You can write an email to Human Resources and Education at ICFO.

Appendix

No vacancies matching your profile?

In the event that there are no published vacancies matching your academic or professional background, you may contact us at jobs@icfo.eu.

Data Protection Statement

ICFO endeavours to safeguard and protect the privacy and confidentiality of your personal data pursuant to applicable laws (GDPR) and implementing regulations.

To help achieve this goal ICFO has drafted a Privacy Policy, which describes how we collect, use and otherwise handle “Personal Information” we receive from you when you use ICFO websites and explains the circumstances in which we may transfer this to others.

The full policy can be found in ICFO's main website.

Our Data Privacy Policy must be read together with any other legal notices or terms and conditions also available on our Website (Terms of use and Cookies Policy).

If you have any questions in relation to this Data Privacy Policy, or if you would like to contact us to exercise your rights as stated in our Privacy Policy, you should check ICFO's website.